DAILY WEATHER REPORT
Updated duben 20 4 2019

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  prumery\maxima v mesici duben 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 prumerna teplota = 10.0C
 prumerna vlhkost = 67%
 prumerny rosny bod = 3.4C
 prumerny tlak = 1014.4 hPa
 prumern rychlost vetru = 2.7 km/h
 prumerny poryv = 6.1 km/h
 prumerny smer = 34 (NNE)
 srazky za mesic = 4.4 mm
 srazky za rok = 152.0 mm
 maximalni srazky za minutu = 0.2 mm 06 10:09
 maximalni teplota = 27.6C 19 14:14
 minimalni teplota = -3.8C 16 06:35
 max. vlhkost = 91% 19 08:20
 min. vlhkost = 22% 19 15:04
 Maximum dewpoint    = 12.6C 09 16:27
 Minimum dewpoint    = -5.1C 16 6:35
 max. tlak = 1030.1 hPa 19 08:05
 min. tlak = 1001.2 hPa 04 16:21
 max. rychlost vetru = 22.2 kmh od 023(NNE) 17 09:37
 max. poryv vetru = 40.7 km/h od 045( NE) 11 12:02
 max. teplotni index = 26.7C 19 14:14
 Avg daily max temp :17.2C
 Avg daily min temp :3.5C
 Growing degrees days :68.0 GDD
 Total windrun = 1205.6km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 10.0hrs ,ET :3.5 mm ,754.0 W/M? ,3.8 uv
 02 06.0hrs ,ET :2.1 mm ,770.0 W/M? ,3.8 uv
 03 03.9hrs ,ET :2.4 mm ,791.0 W/M? ,3.2 uv
 04 08.0hrs ,ET :3.5 mm ,874.0 W/M? ,3.9 uv
 05 06.4hrs ,ET :2.9 mm ,851.0 W/M? ,3.9 uv
 06 01.2hrs ,ET :1.3 mm ,796.0 W/M? ,3.3 uv
 07 05.9hrs ,ET :2.4 mm ,889.0 W/M? ,4.3 uv
 08 08.5hrs ,ET :2.3 mm ,788.0 W/M? ,4.1 uv
 09 04.5hrs ,ET :2.4 mm ,766.0 W/M? ,3.6 uv
 10 00.4hrs ,ET :1.5 mm ,536.0 W/M? ,2.5 uv
 11 02.8hrs ,ET :2.2 mm ,784.0 W/M? ,3.5 uv
 12 00.0hrs ,ET :1.2 mm ,408.0 W/M? ,2.2 uv
 13 00.0hrs ,ET :0.5 mm ,183.0 W/M? ,1.1 uv
 14 01.3hrs ,ET :2.5 mm ,933.0 W/M? ,3.5 uv
 15 10.8hrs ,ET :3.5 mm ,805.0 W/M? ,3.5 uv
 16 10.9hrs ,ET :3.1 mm ,805.0 W/M? ,3.6 uv
 17 08.8hrs ,ET :4.1 mm ,925.0 W/M? ,4.0 uv
 18 08.4hrs ,ET :3.7 mm ,919.0 W/M? ,4.4 uv
 19 11.1hrs ,ET :4.6 mm ,831.0 W/M? ,5.2 uv
 Sunshine hours month to date= 108.7 hrs
 Sunshine hours year to date= 380.8 hrs
 Frost days= 5
 -----------------------------------
 celkov denni srazky 
 -----------------------------------
 02.8 mm  6
 00.6 mm  10
 00.2 mm  13
 00.8 mm  14
All Time Records to date

Record high temperature: 38.7 C at: 17:38 on: 22 Jul 2015

Record low temperature:  -19.1 C at: 05:18 on: 09 Jan 2017

Record high wind gust :  64.4 kmh od 268 at: 21:25 on: 04 Aug 2013

Record high average speed:276.8 kmh od 014 at: 19:07 on: 15 Jul 2016

Record high rain rate:  10.0 mm/min at: 23:03 on: 04 Aug 2013

Record low barometer:   974.9 mb at: 16:01 on: 30 Jan 2015

Record high barometer:  1043.9 mb at: 10:37 on: 23 Feb 2019

Record daily rain:    84.4 mm at: 22:25 on: 31 Jul 2016

Record rain in 1 hour:  61.2 mm at: 17:16 on: 31 Jul 2016

Record low wind chill temperature: -28.4 C at: 08:04 on: 14 Dec 2018

Warmest day on record 33.0 C on: 08 Aug 2013

Coldest night on record -16.9 C on: 09 Jan 2017

Coldest day on record -13.4 C at: 18:00 on: 27 Jan 2010

Warmest night on record 28.8 C on: 08 Jul 2015

Warmest April temperature: 27.6 C 2019

Coldest April temperature: -3.8 C 2019